Wydawnicze dzieje cyklu „Ani z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery na ziemiach polskich

Praca magisterska

Pra­ca magi­ster­ska z Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­te­ko­znaw­stwa (Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski), obro­nio­na w 2011 roku.


OAI: jbc.bj.uj.edu.pl:180332