Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

O mnie

  • rok uro­dze­nia: 1987
  • miej­sce uro­dze­nia: Zako­pa­ne
  • wzrost: 160

  • na codzień prze­by­wam w: Kra­ko­wie
  • cza­sem spo­tkasz mnie w: Zako­pa­nem
  • ulu­bio­ny śro­dek trans­por­tu: rower

Ukończone szkoły i studia:

Ponad­to pra­co­wa­łam w Biblio­te­ce Jagiel­loń­skiej przy two­rze­niu Jagiel­loń­skiej Biblio­te­ki Cyfro­wej. Obec­nie zaj­mu­ję się wdra­ża­niem USOS-a na AGH.