Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

Kod na Stronie

Kodowanie: HTML5 i CSS3


CSS i skrypty innych autorów:

 • Clipboard.js
 • CSS3 Media­qu­eries
 • CSS Reset
 • HTML5 shiv
 • jQu­ery
 • Lity – wyświe­tla w light­bo­xie pod­lin­ko­wa­ne w tek­ście fil­my z YouTu­be, Vimeo itd.
 • Mason­ry – w gale­rii strony
 • Pace – pasek postę­pu łado­wa­nia strony
 • Ridi­cu­lo­usly Respon­si­ve Social Sha­ring But­tons (RRSSB) – przy­ci­ski social media w stop­ce wpi­sów na blogach
 • Way­po­ints

 • Skrypt poka­zu­ją­cy Spis Tre­ści wpi­sów na blo­gach (widocz­ny w pra­wej kolum­nie), napi­sa­ny na podstawie:

  Wszyst­kie wyko­rzy­sty­wa­ne na stro­nie skryp­ty słu­żą do uspraw­nie­nia jej funk­cjo­no­wa­nia. Skryp­ty nie są wyko­rzy­sty­wa­ne do wyświe­tla­nia reklam, wyska­ku­ją­cych okie­nek oraz innych iry­tu­ją­cych rzeczy.


  Silnik strony: WordPress


  Wtyczki do WordPressa:

  Pliki Cookies:

  Wyko­rzy­sty­wa­ne przez stro­nę cia­stecz­ka słu­żą do uspraw­nie­nia dzia­ła­nia stro­ny (np. zapa­mię­tu­ją wybra­ny przez użyt­kow­ni­ka wariant wyglą­du stro­ny) oraz zbie­ra­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk doty­czą­cych odwie­dzin ser­wi­su. Dodat­ko­we cia­stecz­ka mogą być gene­ro­wa­ne przez wcze­śniej wymie­nio­ne wtycz­ki do Word­Pres­sa (np. wtycz­ka gene­ru­ją­ca infor­ma­cję o cia­stecz­kach two­rzy wła­sne ciasteczko).

  Pli­ki cookies nie sta­no­wią zagro­że­nia dla Two­jej pry­wat­no­ści; może odczy­tać je tyl­ko ta stro­na, któ­ra je zapi­sa­ła. Cookies możesz wyłą­czyć w usta­wie­niach swo­jej przeglądarki.

  Fonty:

  Źródła SVG:

  Część z widocz­nych w inter­fej­sie gra­fik SVG zosta­ła wyko­na­na prze­ze mnie. Resz­ta, to zmo­dy­fi­ko­wa­ne na potrze­by stro­ny, dar­mo­we pra­ce innych auto­rów, pocho­dzą­ce z ser­wi­sów takich, jak:

  Wszyst­kie gra­fi­ki SVG zosta­ły zop­ty­ma­li­zo­wa­ne przy pomo­cy SVG OMG.

  Hosting strony: zen​box​.pl