Wielka Brytania (2017)

Jeśli obraz­ki będą nacho­dzić na sie­bie pro­szę, odśwież stro­nę – po ponow­nym zała­do­wa­niu wszyst­ko powin­no wyświe­tlać się poprawnie.

Dzień I: Londyn

Dzień II: Londyn

Dzień II: Cardiff

Dzień III: Cardiff

Dzień IV: Doctor Who Experience

Dzień IV: Cardiff

Dzień IV: Londyn nocą

Dzień V: Londyn

O wyciecz­ce do Wiel­kiej Bry­ta­nii możesz tak­że poczy­tać na Dyr­dy­ma­łach.

Zdję­cia, na któ­rych się znaj­du­ję (i któ­re nie są sel­fie), wyko­na­li ano­ni­mo­wi, dobrzy ludzie, któ­rych spo­tka­łam na swo­jej drodze. :)