Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: zdrowie

Głupie Dyrdymalenie, Przeniesione na nowe Dyrdymały:

Dobre rady starej baby

30 przemyśleń osoby, której właśnie stuknęła trzydziestka

Trzy­dzie­ści lat – to brzmi poważ­nie. Tym­cza­sem w gło­wie cią­gle jestem nasto­lat­ką (choć może nie tak do koń­ca, bo kie­dy byłam nasto­lat­ką, pró­bo­wa­łam zacho­wać się bar­dziej doro­śle). I czę­sto dzi­wię się, gdy ktoś powie do mnie „pro­szę pani” albo spoj­rzy zasko­czo­ny, kie­dy zro­bię coś niepoważnego.

Praw­da jest taka, że w życiu, tro­chę jak w grze – to, że wbi­łeś na trzy­dzie­sty level ozna­cza, że zdo­by­łeś dużo punk­tów doświad­cze­nia i możesz sta­wić czo­ło groź­niej­szym potwo­rom. Ale wca­le nie czy­ni cię mądrzej­szym od gra­cza na niż­szym poziomie.

Dla­te­go dzi­siaj, przy oka­zji uro­dzin, podzie­lę się z wami moim doświad­cze­niem. Nie dla­te­go, bo uwa­żam się za oso­bę mądrą i wykwa­li­fi­ko­wa­ną do udzie­la­nia rad. Po pro­stu w cią­gu tych trzy­dzie­stu lat zauwa­ży­łam kil­ka pra­wi­dło­wo­ści, któ­rych nie dostrze­ga­łam w młod­szym wie­ku. I kto wie – może te „mądro­ści” na coś się wam przydadzą? 😉

Głupie Dyrdymalenie, Szybki Wpis:

Poczekaj do wiosny!

Zrób sobie „niedźwiedzią” przysługę

Ame­ry­kań­scy naukow­cy odkry­li*, że podob­nie jak niedź­wie­dzie, mamy w swo­im DNA zako­do­wa­ne, iż powin­ni­śmy hiber­no­wać przez zimę. Oczy­wi­ście u nas ten frag­ment DNA dzia­ła tak, jak geny odpo­wie­dzial­ne za mer­da­nie ogo­nem i strzy­że­nie usza­mi, czy­li pra­wie wca­le. Pra­wie robi jed­nak róż­ni­cę i war­to o DNA, któ­re dzie­li­my z niedź­wie­dzia­mi, pamię­tać. Zwłasz­cza teraz, na począt­ku roku. Dla­cze­go? Zaraz wam to wyjaśnię!


* Czy­taj: czy­ta­łam gdzieś, kie­dyś arty­kuł na ten temat, ale ponie­waż teraz nie potra­fię go zna­leźć, zwa­lę winę na ame­ry­kań­skich naukowców.

Blogowanie i Internety, Głupie Dyrdymalenie:

Straszliwy doktor Google

Kilka słów o akcji Internet nie leczy

9 na 10 Pola­ków szu­ka w Inter­ne­cie infor­ma­cji na temat zdro­wia – mówi ogól­no­pol­ska akcja edu­ka­cyj­na Inter­net nie leczy, któ­ra ma na celu uświa­do­mie­nie ludziom, że porad medycz­nych nale­ży szu­kać u leka­rzy, a nie wśród nie­zna­jo­mych w inter­ne­tach. Akcja moim zda­niem słusz­na, bo war­to co jakiś czas przy­po­mnieć wszyst­kim, że pierw­sza zasa­da korzy­sta­nia z inter­ne­tu to „nie wierz we wszyst­ko, co znaj­dziesz w internecie”.

Mam jed­nak z tą kam­pa­nią jeden pro­blem – wyda­je mi się, że ktoś tu sta­ra się leczyć obja­wy cho­ro­by, a nie jej przy­czy­nę. Bo powiedz­my sobie szcze­rze: czy nie jest tak, że wie­lu ludzi wybie­ra dok­to­ra Google, bo zawie­dli się wcze­śniej na praw­dzi­wych lekarzach?

Bardziej Poważnie:

Jak się otruć – sposób na popełnienie samobójstwa

Łatwa i bezbolesna metoda na odebranie sobie życia

Dziś napi­szę o nie­zwy­kle pro­stym i jed­no­cze­śnie bar­dzo efek­tow­nym spo­so­bie zabi­cia się. Jedy­ne, co musisz zro­bić, to zba­dać poziom swo­ich hor­mo­nów tar­czy­cy (TSH, FT3, FT4). Od wyni­ku bada­nia zale­ży rodzaj tru­ci­zny, któ­rej będziesz potrze­bo­wał do popeł­nie­nia samobójstwa.

Głupie Dyrdymalenie:

Przyszłość, na którą czekam

10 wynalazków, które mam nadzieję, zostaną kiedyś wynalezione

Jak zapew­ne wie­cie (albo i nie) 2015 jest rokiem Powro­tu do przy­szło­ści, bo to wła­śnie w nim wylą­do­wał Mar­ty McFly w dru­giej czę­ści cza­so­po­dróż­ni­czej try­lo­gii Zemec­ki­sa. I jak moż­na się było spo­dzie­wać, świat zmie­nił się zupeł­nie ina­czej, niż sobie to twór­cy fil­mu wyobra­ża­li. Nie mamy lata­ją­cych samo­cho­dów i desko­ro­lek, auto­ma­tycz­nych wypro­wa­dza­czy psów i nie nosi­my dzi­wacz­nych ciu­chów. Pomi­ja­jąc roz­wój inter­ne­tu i to, że każ­dy z nas nosi w kie­sze­ni kom­pu­ter o więk­szej mocy obli­cze­nio­wej niż te, któ­re wysła­ły czło­wie­ka na Księ­życ, świat zmie­ni­ły set­ki innych wyna­laz­ków, któ­re weszły w nasze życie tro­chę niepostrzeżenie.

Dzi­siej­szy wpis będzie w więk­szo­ści o takich wła­śnie, mniej spek­ta­ku­lar­nych wyna­laz­kach, na któ­rych powsta­nie i wej­ście do codzien­ne­go użyt­ku cze­kam. Bo choć lata­ją­ce desko­rol­ki brzmią świet­nie, to dużo waż­niej­sze jest prze­cież to, by nie uzie­miał nas na przy­kład zwy­kły katar lub ból zęba.