Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: gry

Techno-Bełkot:

Czarodzieje i inne stwory

Harry Potter: Wizards Unite oraz podobne gry „chodzone”

Jakiś czas temu świat osza­lał na punk­cie łapa­nia Pokémo­nów, nato­miast tego lata ser­ca fanów mobil­nych gier „cho­dzo­nych” sta­ra się skraść Har­ry Pot­ter. A ponie­waż pogo­da zachę­ca do spa­ce­rów posta­no­wi­łam pójść za modą i spraw­dzić jak pre­zen­tu­je się w Wizards Uni­te oraz w kil­ka innych pro­duk­cji tego typu.

Prawo i Piraci:

Telewizja, jak gry na Steam?

Mam pomysł na abonament radiowo-telewizyjny!

Ostat­nio w wyni­ku pro­mo­cji w Czar­ny Pią­tek i Cyber Ponie­dzia­łek, kupi­łam przez inter­net kil­ka gier kom­pu­te­ro­wych (cii, nie mów­cie mojej mamie!). Pod­czas tych rado­snych zaku­pów przy oka­zji dozna­łam olśnie­nia: odkry­łam, co rząd powi­nien zro­bić, by ludzie zaczę­li chęt­niej opła­cać abo­na­ment radio­wo-tele­wi­zyj­ny!