Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: gadżety

Głupie Dyrdymalenie:

Jak w weekend zostać geniuszem?

Czyli o układaniu Kostki Rubika

Popkul­tu­ra nauczy­ła nas, że geniu­sza moż­na poznać mię­dzy inny­mi po tym, że z łatwo­ścią roz­wią­zu­je skom­pli­ko­wa­ne zada­nia mate­ma­tycz­ne, wie, jak grać w sza­chy (i na doda­tek wygry­wa każ­dą par­tię!) oraz potra­fi uło­żyć Kost­kę Rubi­ka. Powiedz­my sobie szcze­rze: w rze­czy­wi­sto­ści roz­wią­zy­wa­nie mate­ma­tycz­nych rów­nań nie wyglą­da tak cool, jak na fil­mach, sza­chy są tro­chę bar­dziej spo­ko, ale też nie­wie­le w nich dyna­mi­zmu. Tyl­ko ukła­da­nie Kost­ki Rubi­ka jest czymś, co napraw­dę może pre­zen­to­wać się tak spek­ta­ku­lar­nie, jak na szkla­nym ekra­nie.

Jeśli więc chce­cie poczuć się jak fil­mo­wo-seria­lo­wi geniu­sze, a przy oka­zji zabły­snąć na spo­tka­niu ze zna­jo­my­mi – dziś opo­wiem wam, jak poskro­mić Kost­kę Rubi­ka. Bo to, wbrew pozo­rom, wca­le nie jest trud­ne, jak się wam wyda­je!