Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Głupie Dyrdymalenie:

Dyrdymałowy Absurd

Zabaw­na spra­wa – przez ostat­ni rok spę­dzi­łam masę cza­su na pisa­niu Dyr­dy­ma­łów. A mimo to nowe wpi­sy na blo­gu poja­wia­ły się bar­dzo rzadko.

Co spo­wo­do­wa­ło taką absur­dal­ną sytu­ację? No cóż, nie będę się tu na ten temat roz­pi­sy­wać. Po pro­stu klik­nij­cie na

TEN LINK

a prze­ko­na­cie się, skąd wzię­ła się ta dziw­na nie­pra­wi­dło­wość. ︎;)

źró­dło zdję­cia ilu­stru­ją­ce­go wpis: New Reso­lu­tions