Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Szybki Wpis, Zapiski Administracyjne:

Możesz mi nawrzucać!

Jest dyrdymałowa ankieta do wypełnienia

Co łączy blo­ge­rów i ich czy­tel­ni­ków? Jed­nym i dru­gim zale­ży na jako­ści blo­ga. Czy­tel­ni­cy chcą otrzy­my­wać inte­re­su­ją­ce tre­ści w wygod­nej for­mie, blo­ge­rzy pra­gną two­rzyć dobre tek­sty, któ­re przy oka­zji będą wyglą­dać ład­nie.

Chcę, by moje Dyr­dy­ma­ły były tak dobre, jak to tyl­ko jest moż­li­we. I podej­rze­wam, że ty, czy­tel­ni­ku, tak­że tego chcesz.

Wiem, że raczej nie roz­ma­wia­my ze sobą w komen­ta­rzach. Dla­te­go posta­no­wi­łam dać ci szan­sę wypo­wie­dzieć się w inny spo­sób, za pośred­nic­twem ankie­ty. Pytam w niej, jak podo­ba­ją ci się Dyr­dy­ma­ły oraz pró­bu­ję lepiej cię poznać (w koń­cu war­to wie­dzieć, do kogo się pisze 😉 Żad­ne pyta­nie nie jest obo­wiąz­ko­we, więc jeśli nie wiesz lub nie chcesz na jakieś odpo­wie­dzieć – możesz je pomi­nąć. Przy czym było­by super, gdy­byś odpo­wie­dział na wszyst­kie.

Ankie­ta jest dla cie­bie i dla mnie – tyl­ko razem może­my spra­wić, że Dyr­dy­ma­ły będą lep­sze. A prze­cież wła­śnie na tym zale­ży zarów­no mi, jak i tobie!


To jak będzie?

Poświę­cisz chwi­lę na udział
w Dyr­dy­ma­ło­wej Ankie­cie? 🙂


Aha, ankie­tę możesz wypeł­nić do koń­ca paź­dzier­ni­ka.