Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

AutoPromocja, Grafika, Szybki Wpis:

Herbatka z Doktorem

Uczyń swoją brytyjską puszkę na herbatę, bardziej brytyjską!

Sobot­nie zaku­py, wypa­trzy­łam pusz­kę do her­ba­ty w bry­tyj­skie „wzor­ki”. No i oczy­wi­ście nie mogłam się oprzeć i ją kupi­łam. Ale po powro­cie do domu obej­rza­łam swój nowy naby­tek i stwier­dzi­łam, że poza Big Benem, czer­wo­nym, dwu­pię­tro­wym auto­bu­sem i inny­mi rze­cza­mi, bra­ku­je mu jed­ne­go bry­tyj­skie­go ele­men­tu. Czym prę­dzej sia­dłam więc przed kom­pu­te­rem i posta­no­wi­łam zasta­ne bra­ki uzu­peł­nić. Dzie­lę się z wami efek­ta­mi mojej pra­cy, bo może ktoś z was jest podob­nym waria­tem jak ja, rów­nież ma taką pusz­kę z her­ba­tą i tak­że chciał­by ją nie­znacz­nie upiększyć.

Pusz­ka przed przeróbką:

Lipton bez Doktora

Bazu­jąc na obraz­ku 10-go Dok­to­ra z TeePu­blic, zro­bi­łam coś takiego:

Lipton Doctor

(tu wer­sja PNG, jak­by z SVG ktoś miał pro­ble­my)

I osta­tecz­nie wyszło mi coś takiego:

Lipton z Doktorem

Nie­ste­ty mam czar­no-bia­łą dru­kar­kę, a w domu zabra­kło dwu­stron­nej taśmy kle­ją­cej – gdy­by było jed­no i dru­gie koń­co­wy efekt był­by lep­szy. Ale ja i tak jestem z sie­bie zado­wo­lo­na. A her­bat­ka z takiej pusz­ki na pew­no będzie sma­ko­wa­ła dużo lepiej!