Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

AutoPromocja, EPIckie Studia, Grafika, Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne - Blogspot, Zwierzaki:

Konik nie na biegunach

Zapętlona, dwuwymiarowa animacja

Dziś krót­ko, bo sesja w toku. Ale muszę coś napi­sać, żeby­ście wie­dzie­li, że żyję. A przy oka­zji pochwa­lić się pra­cą seme­stral­ną, z któ­rej jestem szcze­gól­nie dumna.

W zimie poka­zy­wa­łam wam Fia­ta 126p. Teraz, przy oka­zji zajęć z tego same­go przed­mio­tu, posta­no­wi­łam prze­siąść się na inny śro­dek trans­por­tu. I wziąć na warsz­tat coś bar­dziej ruchli­we­go. Oto efekt mojej pracy:

Tak wiem – konik nie jest ide­al­ny i momen­ta­mi poru­sza się nie­zbyt natu­ral­nie. Ale kur­cze, jak na pierw­szy raz (bo nigdy wcze­śniej takiej ani­ma­cji nie robi­łam), wyda­je mi się, że efekt jest cał­kiem zadowalający.

Ok, to wszyst­ko, co chcia­łam wam dziś prze­ka­zać i poka­zać. A sesja wciąż trwa, więc – byle do wakacji!

Wpis pocho­dzi z poprzed­niej odsło­ny bloga.

Został zre­da­go­wa­ny i nie­znacz­nie zmodyfikowany.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz zoba­czyć w ser­wi­sie Blog​spot​.com.