Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: zombie

Filmy Przeróżne, Prosto z Kina, Szaleństwo Serialowe:

Rzeczy, których nie powinnam oglądać

Galavant, iZombie oraz Mad Max: Fury Road / Na drodze gniewu

Zda­rza mi się sto­so­wać pewien spe­cy­ficz­ny rodzaj hate-wat­chin­gu. Mia­no­wi­cie oglą­dam pierw­szy odci­nek seria­lu lub film, o któ­rym z góry wiem, że nie przy­pad­nie mi do gustu, tyl­ko po to, by z satys­fak­cją stwier­dzić „ha, wie­dzia­łam, że mi się nie spodo­ba!”

Nie­ste­ty cza­sem, zapew­ne po to by zro­bić mi na złość, powsta­ją pro­duk­cje, któ­re wbrew temu co obie­cy­wał opis fabu­ły – cał­ko­wi­cie mnie, Hoł­kę-hej­te­ra, roz­cza­ro­wu­ją. Dziś będzie o dwóch tego typu seria­lach oraz jed­nym fil­mie. Ku prze­stro­dze. Bo jeśli chce­cie obej­rzeć coś tyl­ko po to, by to pohej­to­wać, to te pro­duk­cje nie są dla was.