Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Willem Dafoe

Filmy Przeróżne, Słynne Serie Filmowe, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Pierwszy pająk na ekranie

Trylogia Spider-Man Sama Raimi’ego

W kinach wylą­do­wał ostat­nio Nie­sa­mo­wi­ty Spi­der-Man i wszy­scy zaczę­li się zasta­na­wiać po co histo­rię czło­wie­ka-pają­ka opo­wia­dać od począt­ku, sko­ro cał­kiem świe­ża jest poprzed­nia seria o jego przy­go­dach. A ja zda­łam sobie spra­wę, że nie widzia­łam jesz­cze wszyst­kich fil­mów z try­lo­gii Sama Raimi’ego. Posta­no­wi­łam więc nad­ro­bić zale­gło­ści. Bo na nowe­go Spi­der-Mana mam zamiar wybrać się do kina i chcę wie­dzieć, czy restart serii był dobrym, czy może złym pomysłem.