Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Spider-Man

Filmy Przeróżne, Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

A jednak niesamowity!

Niesamowity Spider-Man / The Amazing Spider-Man

Było tak, jak prze­wi­dział Gawith – podo­ba­ło mi się! Nowy Spi­der-Man miał to, cze­go bra­ko­wa­ło jego poprzed­ni­ko­wi – jaja. I choć momen­ta­mi tak­że pła­kał i głu­pio się zacho­wy­wał, to jed­nak koniec koń­ców napraw­dę oka­zał się być nie­sa­mo­wi­ty.

Przy czym film sam w sobie nie był jakimś wiel­kim arcy­dzie­łem – głów­ny prze­ciw­nik Pającz­ka był nie­cie­ka­wą posta­cią, a im bli­żej koń­ca, tym mniej było w fabu­le logi­ki. Ale to prze­cież waka­cyj­na pro­duk­cja i jako taka speł­ni­ła swo­je zada­nie – spra­wi­ła, że pod­czas poby­tu w kinie nie nudzi­łam się ani przez moment.

A poza tym cameo Sta­na Lee było w tym fil­mie genial­ne!

Nie bądź pirat - kliknij tutaj i sprawdź, gdzie tą produkcję możesz obejrzeć legalnie

źró­dło zdję­cia ilu­stru­ją­ce­go wpis: HD2 Wal­l­pa­pers

Post jest frag­men­tem wpi­su pocho­dzą­ce­go z po­przed­niej od­słony blo­ga.

Tekst został zre­da­go­wany i nie­znacz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­ny.

Ory­gi­nalny wpis mo­żesz zo­ba­czyć w ser­wi­sie Blog​spot​.com.

Filmy Przeróżne, Słynne Serie Filmowe, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Pierwszy pająk na ekranie

Trylogia Spider-Man Sama Raimi’ego

W kinach wylą­do­wał ostat­nio Nie­sa­mo­wi­ty Spi­der-Man i wszy­scy zaczę­li się zasta­na­wiać po co histo­rię czło­wie­ka-pają­ka opo­wia­dać od począt­ku, sko­ro cał­kiem świe­ża jest poprzed­nia seria o jego przy­go­dach. A ja zda­łam sobie spra­wę, że nie widzia­łam jesz­cze wszyst­kich fil­mów z try­lo­gii Sama Raimi’ego. Posta­no­wi­łam więc nad­ro­bić zale­gło­ści. Bo na nowe­go Spi­der-Mana mam zamiar wybrać się do kina i chcę wie­dzieć, czy restart serii był dobrym, czy może złym pomy­słem.