Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Showmax

Ogólnie Rzecz Ujmując:

HBO No

Porozmawiajmy o interfejsie HBO Go

Net­flix, Show­max, Ama­zon Pri­me, a może HBO Go? Auto­rzy arty­ku­łów porów­nu­ją­cych ze sobą dostęp­ne w Pol­sce fil­mo­wo-seria­lo­we ser­wi­sy stre­amin­go­we, w swo­jej oce­nie bio­rą pod uwa­gę głów­nie ich ofer­tę oraz cenę. Mało kto zwra­ca nato­miast pod uwa­gę ergo­no­mię inter­fej­su i funk­cjo­nal­ność tych ser­wi­sów. Tym­cza­sem w tym przy­pad­ku spra­wa wyglą­da podob­nie, jak z jedze­niem: nawet naj­wspa­nial­szy posi­łek, poda­ny byle jak (lub co gor­sza, na brud­nym tale­rzu), nie będzie sma­ko­wał dobrze.

W dzi­siej­szym Dyr­dy­ma­le poznę­cam się nad HBO Go. Bo choć ser­wis ten kusi zacną ofer­tą i niską ceną, jed­no­cze­śnie zupeł­nie odstra­sza mnie spo­so­bem, w jaki funk­cjo­nu­je.

PS. W Dyr­dy­ma­le będę odno­sić się do Net­fli­xa i Show­ma­xa, ale nie do Ama­zon Pri­me, bo z tego ser­wi­su nie mia­łam jesz­cze przy­jem­no­ści korzy­stać.