Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: samochody

Aktorzy - nie tylko gwiazdorzy, Ogólnie Rzecz Ujmując:

Ostatni taki wyścig

Toyota Pro/Celebrity Race

Co łączy Bry­ana Cran­sto­na, Patric­ka Ste­war­ta, Adrie­na Brody’ego i Geo­r­ga Luca­sa? Czy pano­wie pra­cu­ją razem nad jakimś fil­mem? Nic bar­dziej mylnego!

Opo­wiem wam dzi­siaj o odby­wa­ją­cej się co roku impre­zie, o ist­nie­niu któ­rej praw­do­po­dob­nie nie macie poję­cia. I to trze­ba zmie­nić, bo obser­wo­wa­nie tego wyda­rze­nia jest rów­nie emo­cjo­nu­ją­ce, co oglą­da­nie Gali Osca­ro­wej. Jeśli nie bar­dziej. Zapnij­cie więc pasy, bo w dzi­siej­szym Dyr­dy­ma­le zabio­rę was do fascy­nu­ją­ce­go świa­ta wyści­gów samochodowych.

Infor­ma­cja dla aler­gi­ków: wpis może zawie­rać śla­do­we ilo­ści Wil­lia­ma Fichtnera.