Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Robert Downey Jr.

Filmy Przeróżne, Prosto z Kina:

Dziwna wojna

Captain America: Civil War / Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów

Praw­do­po­dob­nie czy­ta­li­ście już sto jeden recen­zji naj­now­sze­go fil­mu Marve­la. Ja też. Na szczę­ście mam kil­ka prze­my­śleń doty­czą­cych Civil War któ­re nie zosta­ły poru­szo­ne w żad­nym innym tek­ście na ten temat, z jakim się do tej pory zapo­zna­łam. Dla­te­go jeśli pra­gnie­cie prze­czy­tać kil­ka, innych niż pozo­sta­łe, uwag na temat trze­ciej czę­ści Kapi­ta­na Ame­ry­ki – jeste­ście we wła­ści­wym miej­scu.

UWA­GA! Tekst zawie­ra drob­ne spo­ile­ry, ale są one „ocen­zu­ro­wa­ne”.

Filmy Przeróżne, Prosto z Kina:

Ultron ujemny

Avengers: Czas Ultrona / Avengers: Age of Ultron

Ist­nie­ją dwa rodza­je kon­ty­nu­acji fil­mów Marve­la. Gru­pę A two­rzy Kapi­tan Ame­ry­kaThor. Sequ­ele tych pro­duk­cji były znacz­nie lep­sze od czę­ści pierw­szych. Do gru­py B nale­ży nato­miast Iron Man. W jego przy­pad­ku dru­ga i trze­cia część, choć nie naj­gor­sze, nie były w sta­nie dorów­nać pierw­sze­mu fil­mo­wi.

Nie­ste­ty Aven­ger­si sta­li się ofia­ra­mi wła­sne­go suk­ce­su i dołą­czy­li do tego dru­gie­go, nie­chlub­ne­go gro­na. Bo choć Czas Ultro­na sam w sobie nie był złym fil­mem, to na tle czę­ści pierw­szej wypadł po pro­stu bla­do. I dzi­siej­szy wpis będzie o tym, co w nowych Aven­ger­sach nie wyszło. Bez więk­szych spo­ile­rów.

Filmy Przeróżne, Prosto z Kina, Tydzień z Avengers:

Superbohaterska drużyna

Avengers

No i sta­ło się – Aven­ger­si wylą­do­wa­li na dużym ekra­nie. Bilet do moje­go ulu­bio­ne­go kina kupi­łam już w śro­dę, bojąc się, że dziś, na sean­sie odby­wa­ją­cym się w godzi­nach szczy­tu, zja­wi się tłum ludzi. I moc­no się zdzi­wi­łam, bo sala była pra­wie pusta. Z dru­giej stro­ny, zauwa­ży­łam, że na film przy­szli głów­nie miło­śni­cy Tony’ego Star­ka, Kapi­ta­na Ame­ry­ki, Hul­ka, Tho­ra i Lokie­go. Dzię­ki temu film obej­rza­łam w gro­nie praw­dzi­wych fanów Aven­ger­sów.

A teraz – bez spo­ile­rów – podzie­lę się z wami wra­że­nia­mi z sean­su!

Filmy Przeróżne, Prosto z Kina, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Całkowite wyjście z cienia powagi

Sherlock Holmes: Gra Cieni / Sherlock Holmes: A Game of Shadows

Moja kole­żan­ka mia­ła oka­zję zoba­czyć dru­gą odsło­nę przy­gód Sher­loc­ka Hol­me­sa na przed­pre­mie­ro­wym poka­zie Syl­we­stro­wym. Kie­dy póź­niej zapy­ta­łam jej, czy może mi jed­nym zda­niem, bez spo­ile­ro­wa­nia powie­dzieć, czy film był rów­nie dobry, jak pierw­sza część, odpo­wie­dzia­ła: „tak był tak samo faj­ny, a kucyk był naj­lep­szy”.

Ja Sher­loc­ka Hol­me­sa: Grę Cie­ni zoba­czy­łam wczo­raj i dziś, bez spo­ile­rów, napi­szę wam o niej kil­ka słów.