Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Oscar

Gdybanie, Ogólnie Rzecz Ujmując, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Mam w nosie Oscary!

Gdybanie o tym, jak w jaki sposób członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej przyznają nagrody

Kie­dy byłam nasto­lat­ką, strasz­nie eks­cy­to­wa­łam się Galą Osca­ro­wą i całą magicz­ną otocz­ką zwią­za­ną z tym wyda­rze­niem. Dzię­ki wie­dzy zaczerp­nię­tej z pro­gra­mu tele­wi­zyj­ne­go potra­fi­łam powie­dzieć przy­naj­mniej kil­ka słów na temat każ­dej nomi­no­wa­nej oso­by oraz fil­mu. Mia­łam też układ z rodzi­ca­mi, na mocy któ­re­go mogłam oglą­dać roz­da­nie Osca­rów na żywo, a potem w ponie­dzia­łek, zamiast iść do szko­ły, ode­spać zarwa­ną noc.

A póź­niej poszłam na stu­dia i Osca­ry jakoś tak prze­sta­ły mnie obcho­dzić.