Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Noah Wyle

Szaleństwo Serialowe:

Serialowe guilty pleasures

Nie tylko ambitnymi tytułami żyje człowiek

Guil­ty ple­asu­re, to w dużym skró­cie coś obcia­cho­we­go, co jed­nak spra­wia olbrzy­mią radość, w związ­ku z czym czło­wiek powi­nien czuć się win­ny, że to lubi. Dziś posta­no­wi­łam przy­znać się wam do oglą­da­nia kil­ku seria­li, któ­re są dla mnie taki­mi guil­ty ple­asu­res. Mało ambit­ne, sztam­po­we, momen­ta­mi strasz­nie głu­pie. Ale jed­nak mają w sobie coś co spra­wia, że nie mogę się powstrzy­mać przed obej­rze­niem kolej­ne­go odcin­ka.