Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Michael J. Fox

Szaleństwo Serialowe, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Październikowy Serial Miesiąca

The Good Wife / Żona idealna

Nie lubię, wręcz nie­na­wi­dzę takich seria­li!

Czło­wiek zasia­da sobie spo­koj­nie do oglą­da­nia, myśląc: „to na pew­no taka pro­duk­cja, któ­ra wcią­gnie na tyle, by obej­rzeć jeden odci­nek przy kola­cji, ale nie wię­cej”. A potem oka­zu­je się, że serial jest tak samo nie­win­ny, jak koka­ina: raz spró­bo­wa­ny uza­leż­nia natych­miast. I zaczy­na się go oglą­dać epi­zod za epi­zo­dem, prze­rwy na siku sta­ją się wiel­kim wyrze­cze­niem, a dłuż­sze niż kil­ku­na­sto­mi­nu­to­we ode­rwa­nie się od ekra­nu – prze­ra­dza w tor­tu­rę.

Cześć, nazy­wam się Hoł­ka i jestem uza­leż­nio­na od Żony ide­al­nej. Ostat­ni odci­nek obej­rza­łam w ponie­dzia­łek i od tego cza­su jestem na odwy­ku. Ale kie­dy tyl­ko poja­wi się nowy epi­zod – natych­miast wró­cę do nało­gu!

Filmy Przeróżne, Słynne Serie Filmowe, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Zawsze na czasie!

Powrót do przyszłości / Back to the Future

Daw­no, daw­no temu, gdy w fil­mach liczył się przede wszyst­kim pomysł, sce­na­riusz i wart­ka akcja. Wte­dy, gdy efek­ty spe­cjal­ne two­rzy­ło się głów­nie przy pomo­cy hydrau­licz­nych pod­no­śni­ków, odpo­wied­nio odmie­rzo­nej daw­ki środ­ków piro­tech­nicz­nych, spryt­ne­go foto­mon­ta­żu i ope­ro­wa­nia per­spek­ty­wą, a po rze­czy wyge­ne­ro­wa­ne kom­pu­te­ro­wo się­ga­ło tyl­ko w osta­tecz­no­ści. W cza­sach, kie­dy Ste­ven Spiel­berg oraz Robert Zemec­kis byli jesz­cze mło­dzi i two­rzy­li fil­my po to, by widza zachwy­cić, a nie na nim zaro­bić.

Wte­dy wła­śnie powsta­ła try­lo­gia, od któ­rej chciał­bym zacząć moje zesta­wie­nie Słyn­nych Serii Fil­mo­wych.