Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Jurassic Park

Sceny Niezwykłe, Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

It’s a Dinosaur!

Scena z filmu Park Jurajski / Jurassic Park

Kie­dy w 1993 roku pre­mie­rę miał Juras­sic Park, wszy­scy do kina szli przede wszyst­kim po to, by zoba­czyć dino­zau­ry. Sce­nę, w któ­rej poka­za­ny został pierw­szy pre­hi­sto­rycz­ny gad trze­ba było więc nakrę­cić w taki spo­sób by ta zachwy­ci­ła widzów, mimo iż ci wie­dzie­li, cze­go w fil­mie mogą się spo­dzie­wać. I moim zda­niem uda­ło się to zro­bić napraw­dę dobrze, bo ta sce­na, nawet oglą­da­na po raz set­ny i sto pierw­szy wciąż zachwy­ca oraz przy­pra­wia o dreszcz emo­cji.