Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Julia Roberts

Ogólnie Rzecz Ujmując:

Bechdel, ty niedobra kobieto!

O nierówności płci w popkulturze

Co jakiś czas spo­ty­kam się w inter­ne­cie z tek­sta­mi kry­ty­ku­ją­cy­mi to, że w fil­mach, seria­lach i gene­ral­nie w popkul­tu­rze za mało jest kobie­cych posta­ci – zwłasz­cza tych sil­nych i nie­za­leż­nych. A tak­że, że więk­szość dzieł popkul­tu­ry nie prze­cho­dzi Testu Bech­del-Wal­la­ce.

Z jed­nej stro­ny dobrze, że odbior­cy sta­wia­ją przed twór­ca­mi pew­ne wyma­ga­nia i kry­ty­ku­ją dzie­ła, któ­re powie­la­ją nie­zdro­we ste­reo­ty­py. Z dru­giej, jak zawsze uwa­żam, że postrze­ga­nie świa­ta w czar­no-bia­łych kolo­rach nie jest dobre, a oce­nia­nie wszyst­kie­go wedle jed­nej i tej samej miar­ki (czy­li Testu Bech­del-Wal­la­ce) – nie­wła­ści­we. Dla­te­go dziś, na prze­kór popraw­no­ści poli­tycz­nej, wyja­śnię wam dla­cze­go nie prze­szka­dza mi nie­rów­ność płci w popkul­tu­rze. I cze­mu Test Bech­del-Wal­la­ce jest do kitu.