Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: John Williams

Sceny Niezwykłe, Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

It’s a Dinosaur!

Scena z filmu Park Jurajski / Jurassic Park

Kie­dy w 1993 roku pre­mie­rę miał Juras­sic Park, wszy­scy do kina szli przede wszyst­kim po to, by zoba­czyć dino­zau­ry. Sce­nę, w któ­rej poka­za­ny został pierw­szy pre­hi­sto­rycz­ny gad trze­ba było więc nakrę­cić w taki spo­sób by ta zachwy­ci­ła widzów, mimo iż ci wie­dzie­li, cze­go w fil­mie mogą się spo­dzie­wać. I moim zda­niem uda­ło się to zro­bić napraw­dę dobrze, bo ta sce­na, nawet oglą­da­na po raz set­ny i sto pierw­szy wciąż zachwy­ca oraz przy­pra­wia o dreszcz emo­cji.

Filmy Przeróżne, Prosto z Kina, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Na wojnie walczą i giną nie tylko żołnierze

War Horse / Czas Wojny

Reży­se­ria – Ste­ven Spiel­berg, sce­na­riusz – Richard Cur­tis, zdję­cia – Janusz Kamiń­ski, muzy­ka – John Wil­liams. Na pierw­szy rzut oka te nazwi­ska powin­ny gwa­ran­to­wać dobry film. Jed­nak nauczo­na doświad­cze­nia­mi ostat­nich lat i tym, że kil­ka fil­mów oka­za­ło się nie­wy­pa­ła­mi mimo, iż two­rzy­li je wybit­ni ludzie – bałam się, że War Hor­se (dalej będę uży­wać angiel­skie­go tytu­łu, ponie­waż pol­ski mi nie pasu­je) oka­że się kolej­ną kla­pą.

Szczę­śli­wie oka­za­ło się, że w tym przy­pad­ku nazwi­ska twór­ców napraw­dę świad­czy­ły o jako­ści ich dzie­ła.