Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Jodie Whittaker

Przeniesione na nowe Dyrdymały, Szaleństwo Serialowe:

Płeć to nie problem!

Doctor Who, seria 11

Nowy Dok­tor, nowy TAR­DIS, nowi towa­rzy­sze, nowe przy­go­dy, nowy show­run­ner, nowy pomysł na serial, nawet nowy kom­po­zy­tor muzy­ki. Dzię­ki tym wszyst­kim inno­wa­cjom jede­na­sty sezon Dok­to­ra Who jed­no­cze­śnie zapra­szał do podró­ży w cza­sie i prze­strze­ni nowych widzów, jak i kusił tych, któ­rzy oglą­da­li serial wcze­śniej.

Wyda­wać by się mogło, że zale­d­wie wczo­raj mie­li­śmy pre­mie­rę pierw­sze­go odcin­ka z Trzy­na­stą Dok­tor, tym­cza­sem w rze­czy­wi­sto­ści pra­wie mie­siąc temu został wyemi­to­wa­ny spe­cjal­ny, fina­ło­wy odci­nek serii. Och, czas jest nie tyl­ko względ­ny, ale też bez­względ­ny i pły­nie zde­cy­do­wa­nie za szyb­ko!

A sko­ro sezon dobiegł koń­ca to wypa­da wresz­cie napi­sać, jak ja te wszyst­kie nowo­ści ode­bra­łam.