Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Janusz Kamiński

Filmy Przeróżne, Prosto z Kina, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Na wojnie walczą i giną nie tylko żołnierze

War Horse / Czas Wojny

Reży­se­ria – Ste­ven Spiel­berg, sce­na­riusz – Richard Cur­tis, zdję­cia – Janusz Kamiń­ski, muzy­ka – John Wil­liams. Na pierw­szy rzut oka te nazwi­ska powin­ny gwa­ran­to­wać dobry film. Jed­nak nauczo­na doświad­cze­nia­mi ostat­nich lat i tym, że kil­ka fil­mów oka­za­ło się nie­wy­pa­ła­mi mimo, iż two­rzy­li je wybit­ni ludzie – bałam się, że War Hor­se (dalej będę uży­wać angiel­skie­go tytu­łu, ponie­waż pol­ski mi nie pasu­je) oka­że się kolej­ną kla­pą.

Szczę­śli­wie oka­za­ło się, że w tym przy­pad­ku nazwi­ska twór­ców napraw­dę świad­czy­ły o jako­ści ich dzie­ła.