Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: How to Train Your Dragon

Ogólnie Rzecz Ujmując:

Epickie wzruszenia

Czyli moje popkulturowe wyznanie

Podob­no łzy są zawo­rem bez­pie­czeń­stwa. Pła­cze­my, gdy jeste­śmy zbyt wese­li lub smut­ni i wraz ze łza­mi z oczu wypły­wa­ją nad­mier­ne ilo­ści hor­mo­nów, któ­re wywo­łu­ją nasz nastrój. Bez­wstyd­nie wyko­rzy­stu­ją to twór­cy fil­mów, fun­du­jąc widzom wzru­sza­ją­ce sce­ny i tym samym dopro­wa­dza­jąc ich do pła­czu.

Posta­no­wi­łam pod­jąć wyzwa­nie Gosia­rel­li i ujaw­nić swój wsty­dli­wy, popkul­tu­ral­ny sekret. Otóż bar­dzo łatwo wzru­szam się pod­czas oglą­da­nia fil­mów (i seria­li cza­sem też). Jed­nak wbrew zamie­rze­niom hol­ly­wo­odz­kich twór­ców, pła­czę nie tyl­ko wte­dy, gdy na ekra­nie dzie­je się coś ckli­we­go, ale tak­że w sytu­acjach, w któ­rych fil­mow­cy raczej nie życzy­li­by sobie, by kto­kol­wiek ronił łzy.

Bajkowe Animki, Filmy Przeróżne, Wpisy Archiwalne – LiveJournal:

Bajka o kalekim smoku

How to Train Your Dragon / Jak wytresować smoka

W kinie w ostat­nich latach smo­ków był dosta­tek. Mie­li­śmy więc smo­czy­cę ze Shre­ka i potem rów­nież smo­czy­cę, ale z Era­go­na. Nawet w naszej rodzi­mej kine­ma­to­gra­fii przez jakiś czas postrach siał zło­ty smok z Wiedź­mi­na. Nie­daw­no lata­ją­ce, zie­ją­ce ogniem stwo­ry do pra­cy zaprzągł Dre­am­works, w swo­jej naj­now­szej baj­ce Jak wytre­so­wać smo­ka.

Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne – LiveJournal:

Mały plagiacik?

Ten smok kogoś mi przypomina!

W przy­szłym roku, w kinach poja­wi się nowa baj­ka Dre­am­work­sa:

Zapo­wia­da się cie­ka­wie. A że lubię smo­ki, to z chę­cią film obej­rzę.

Tyl­ko jed­na rzecz mnie zasta­na­wia – dla­cze­go smo­czy­sko na zwia­stu­nie tak strasz­nie przy­po­mi­na mi tego potwor­ka:

Stitch

źró­dło: Ton’s Blog

Przy­pa­dek, czy Dre­am­works odga­pił coś od Disneya? A może smo­ki są po pro­stu stwo­ra­mi z innej pla­ne­ty?

Wpis pocho­dzi z poprzed­niej odsło­ny blo­ga.

Został zre­da­go­wa­ny i nie­znacz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­ny.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz zoba­czyć w ser­wi­sie Live​Jo​ur​nal​.com.

źró­dło zdję­cia ilu­stru­ją­ce­go wpis: Movie Pilot