Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Ewan McGregor

Pojedynki Filmowo-Serialowe, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Haker czy pisarz?

Dziewczyna z Tatuażem kontra Autor Widmo

Tak się jakoś zło­ży­ło, że zoba­czy­łam Auto­ra Wid­mo, a nie­dłu­go póź­niej Dziew­czy­nę z Tatu­ażem. I dostrze­głam, że fil­my te, choć róż­nią się pod wie­lo­ma wzglę­da­mi – posia­da­ją też kil­ka cech wspól­nych. Doszłam więc do wnio­sku, że nale­ży porów­nać je w jed­nym wpi­sie.

Filmy Przeróżne, Ogólnie Rzecz Ujmując, Wpisy Archiwalne – LiveJournal:

Wiara czyni cuda?

Człowiek, który gapił się na kozy / The Men Who Stare at Goats

Po obej­rze­niu fil­mu Czło­wiek, któ­ry gapił się na kozy dłu­gą chwi­lę sie­dzia­łam nie­ru­cho­mo i wpa­try­wa­łam w moni­tor. Nie mia­łam jed­nak zamia­ru wyłą­czyć kom­pu­te­ra siłą woli. Po pro­stu byłam tro­chę zdez­o­rien­to­wa­na, nie mia­łam poję­cia, jak zin­ter­pre­to­wać to, co wła­śnie obej­rza­łam. A spra­wy nie uła­twiał fakt, że nie wie­dzia­łam, w jakim tonie zosta­ła napi­sa­na książ­ka, na pod­sta­wie któ­rej powstał film.