Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: DreamWorks

Bajkowe Animki, Filmy Przeróżne, Pojedynki Filmowo-Serialowe:

Kto lepiej przeszedł przez Morze Czerwone?

Exodus: Bogowie i królowie kontra Książę Egiptu

Ostat­nio w Hol­ly­wo­od zapa­no­wa­ła chy­ba jakaś moda na two­rze­nie super­pro­duk­cji na pod­sta­wie Biblii. Naj­pierw Noe: Wybra­ny przez Boga, teraz Exo­dus: Bogo­wie i kró­lo­wie. Pierw­szy z tych fil­mów zoba­czy­łam tyl­ko po to, by prze­ko­nać się, czy był tak zły, jak twier­dzi­li inni (i oka­za­ło się, że rze­czy­wi­ście był). W dru­gim przy­pad­ku, do obej­rze­nia zmo­ty­wo­wa­ło mnie coś jesz­cze zło­śliw­sze­go: chcia­łam spraw­dzić, jak bar­dzo Exo­dus jest gor­szy od Księ­cia Egip­tu, któ­re­go uwa­żam za cał­kiem uda­ną ani­ma­cję.

Ku moje­mu zdzi­wie­niu oka­za­ło się, że Exo­dus nie pre­zen­tu­je się aż tak źle, jak przy­pusz­cza­łam. Ale też w wie­lu przy­pad­kach nie dora­sta do pięt pro­duk­cji Dre­am­Work­sa. Któ­ry Moj­żesz jest więc cie­kaw­szą posta­cią? I któ­re­mu z nich lepiej wyszło przej­ście przez Morze Czer­wo­ne? Posta­ram się to roz­strzy­gnąć w dzi­siej­szym poje­dyn­ku fil­mo­wym.

Bajkowe Animki, Filmy Przeróżne, Wpisy Archiwalne – LiveJournal:

Bajka o kalekim smoku

How to Train Your Dragon / Jak wytresować smoka

W kinie w ostat­nich latach smo­ków był dosta­tek. Mie­li­śmy więc smo­czy­cę ze Shre­ka i potem rów­nież smo­czy­cę, ale z Era­go­na. Nawet w naszej rodzi­mej kine­ma­to­gra­fii przez jakiś czas postrach siał zło­ty smok z Wiedź­mi­na. Nie­daw­no lata­ją­ce, zie­ją­ce ogniem stwo­ry do pra­cy zaprzągł Dre­am­works, w swo­jej naj­now­szej baj­ce Jak wytre­so­wać smo­ka.

Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne – LiveJournal:

Mały plagiacik?

Ten smok kogoś mi przypomina!

W przy­szłym roku, w kinach poja­wi się nowa baj­ka Dre­am­work­sa:

Zapo­wia­da się cie­ka­wie. A że lubię smo­ki, to z chę­cią film obej­rzę.

Tyl­ko jed­na rzecz mnie zasta­na­wia – dla­cze­go smo­czy­sko na zwia­stu­nie tak strasz­nie przy­po­mi­na mi tego potwor­ka:

Stitch

źró­dło: Ton’s Blog

Przy­pa­dek, czy Dre­am­works odga­pił coś od Disneya? A może smo­ki są po pro­stu stwo­ra­mi z innej pla­ne­ty?

Wpis pocho­dzi z poprzed­niej odsło­ny blo­ga.

Został zre­da­go­wa­ny i nie­znacz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­ny.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz zoba­czyć w ser­wi­sie Live​Jo​ur​nal​.com.

źró­dło zdję­cia ilu­stru­ją­ce­go wpis: Movie Pilot