Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: Charlize Theron

Dobrze się zapowiada, Szybki Wpis:

Cool, cool i jeszcze raz cool!

Zwiastuny Thor: Ragnarok, Atomic BlondeThe Hitman’s Bodyguard

Daw­no nie zro­bi­łam wpi­su w kate­go­rii Dobrze się zapo­wia­da. Powód? Zra­zi­łam się do zwia­stu­nów z powo­du tego, że poja­wia­ły się w nich spo­ile­ry (Tak, na was patrzę, twór­cy tra­ile­ra do Jak wytre­so­wać smo­ka 2! Ngdy wam nie wyba­czę tego spo­ile­ra. Nigdy!!!)

Na szczę­ście ostat­nio twór­cy zwia­stu­nów poszli po rozum do gło­wy i prze­sta­li spo­ile­ro­wać. A ponie­waż przy oka­zji w tym tygo­dniu poja­wi­ły się aż trzy napraw­dę faj­ne tra­ile­ry – posta­no­wi­łam reani­mo­wać dział Dobrze się zapo­wia­da.

Ogólnie Rzecz Ujmując:

Bechdel, ty niedobra kobieto!

O nierówności płci w popkulturze

Co jakiś czas spo­ty­kam się w inter­ne­cie z tek­sta­mi kry­ty­ku­ją­cy­mi to, że w fil­mach, seria­lach i gene­ral­nie w popkul­tu­rze za mało jest kobie­cych posta­ci – zwłasz­cza tych sil­nych i nie­za­leż­nych. A tak­że, że więk­szość dzieł popkul­tu­ry nie prze­cho­dzi Testu Bech­del-Wal­la­ce.

Z jed­nej stro­ny dobrze, że odbior­cy sta­wia­ją przed twór­ca­mi pew­ne wyma­ga­nia i kry­ty­ku­ją dzie­ła, któ­re powie­la­ją nie­zdro­we ste­reo­ty­py. Z dru­giej, jak zawsze uwa­żam, że postrze­ga­nie świa­ta w czar­no-bia­łych kolo­rach nie jest dobre, a oce­nia­nie wszyst­kie­go wedle jed­nej i tej samej miar­ki (czy­li Testu Bech­del-Wal­la­ce) – nie­wła­ści­we. Dla­te­go dziś, na prze­kór popraw­no­ści poli­tycz­nej, wyja­śnię wam dla­cze­go nie prze­szka­dza mi nie­rów­ność płci w popkul­tu­rze. I cze­mu Test Bech­del-Wal­la­ce jest do kitu.