Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: binge-watching

Szaleństwo Serialowe:

Seria niefortunnych zbiegów okoliczności

Holistyczna Agencja Detektywistyczna Dirka Gently’ego / Dirk Gently’s Holistic Detective Agency

Są takie seria­le, któ­rych emi­sji w tele­wi­zji pra­wie nikt nie zauwa­żył. Seria­le dziw­ne, któ­re nie każ­de­mu przy­pad­ną do gustu i jed­no­cze­śnie o któ­rych w roz­en­tu­zja­zmo­wa­ny spo­sób będzie opo­wia­dał każ­dy, kto miał oka­zję je obej­rzeć (pod warun­kiem, że mu się spodo­ba­ły). Wresz­cie są seria­le, któ­re cięż­ko opi­sać, bo ich fabu­ła nie dość, że brzmi idio­tycz­nie, to na doda­tek łatwo popeł­nić do niej spo­iler.

Dziś posta­no­wi­łam pod­jąć się takie­go, bar­dzo trud­ne­go zada­nia i przed­sta­wić wam naj­bar­dziej zakrę­co­ny serial, jaki ostat­ni­mi cza­sy zago­ścił na Net­fli­xie. Czy tą pro­duk­cją jest Seria nie­for­tun­nych zda­rzeń. Nie! W dzi­siej­szym Dyr­dy­ma­le mowa będzie o Holi­stycz­nej Agen­cji Detek­ty­wi­stycz­nej Dir­ka Gently’ego. Nigdy nie sły­sze­li­ście o tym seria­lu? Pora to zmie­nić!

Ogólnie Rzecz Ujmując, Szaleństwo Serialowe:

Netflixie, nie chcę bingać!

O problematycznym binge-watchingu

Być może wie­cie, że według anglo­ję­zycz­ne­go słow­ni­ka Col­lin­sa, sło­wem roku 2015 został bin­ge-watch. Zwrot ten ozna­cza hur­to­we oglą­da­nie jakie­goś seria­lu – jeden odci­nek po dru­gim.

Zja­wi­sko nie jest mi obce, sama zapo­zna­łam się w ten spo­sób z wie­lo­ma pro­duk­cja­mi. I choć tego typu mara­to­ny same w sobie mi nie prze­szka­dza­ją, to ist­nie­je jed­na for­ma bin­ge-wat­chin­gu, któ­ra zupeł­nie mi nie pasu­je.