Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: 4DX

Filmy Przeróżne, Prosto z Kina, Szybki Wpis:

Nowa nadzieja

Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy /
Star Wars: The Force Awakens

Nie pamię­tam, kie­dy ostat­ni raz widzia­łam film, któ­re­go oglą­da­nie spra­wi­ło­by mi radość w tak czy­stej posta­ci. Któ­ry dał­by mi tyle pozy­tyw­nej ener­gii i spra­wił, że po wyj­ściu z kina chcia­łam ser­decz­nie uści­skać każ­dą napo­tka­ną oso­bę.

Nie pamię­tam też, kie­dy ostat­nim razem coś wywo­ła­ło we mnie tak skraj­ne uczu­cia – z jed­nej stro­ny dając gigan­tycz­ną fraj­dę, z dru­giej spra­wia­jąc, że kil­ka razy łza zakrę­ci­ła mi się w oku. Nawet teraz, gdy o tym piszę jed­no­cze­śnie uśmie­cham się i czu­ję ucisk w doł­ku.