Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Wpisy z tagiem: 3D

Filmy Przeróżne, Prosto z Kina, Tydzień z Avengers:

Superbohaterska drużyna

Avengers

No i sta­ło się – Aven­ger­si wylą­do­wa­li na dużym ekra­nie. Bilet do moje­go ulu­bio­ne­go kina kupi­łam już w śro­dę, bojąc się, że dziś, na sean­sie odby­wa­ją­cym się w godzi­nach szczy­tu, zja­wi się tłum ludzi. I moc­no się zdzi­wi­łam, bo sala była pra­wie pusta. Z dru­giej stro­ny, zauwa­ży­łam, że na film przy­szli głów­nie miło­śni­cy Tony’ego Star­ka, Kapi­ta­na Ame­ry­ki, Hul­ka, Tho­ra i Lokie­go. Dzię­ki temu film obej­rza­łam w gro­nie praw­dzi­wych fanów Aven­ger­sów.

A teraz – bez spo­ile­rów – podzie­lę się z wami wra­że­nia­mi z sean­su!

Bajkowe Animki, Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Kino Nowej Przygody w najlepszej formie

Przygody Tintina / The Adventures of Tintin

Kie­dy usły­sza­łam o tym fil­mie, byłam pew­na, że Ste­ven Spiel­berg i Peter Jack­son zara­zi­li się od Rober­ta Zemec­ki­sa strasz­li­wą cho­ro­bą zwa­ną „fil­my ani­mo­wa­ne w 3D”. Bałam się tak bar­dzo, że mimo póź­niej­szych, dobrych recen­zji – nie odwa­ży­łam się iść na Przy­go­dy Tin­ti­na do kina. Prze­mo­głam się dopie­ro ostat­nio – i rany, jestem pod wra­że­niem! Film podo­ba­ła mi się dużo bar­dziej, niż War Hor­se albo ostat­ni India­na Jones. Napi­szę nawet, że bawi­łam się rów­nie dobrze, jak na Poszu­ki­wa­czach Zagi­nio­nej Arki.

Fabu­ła co praw­da jest moc­no sztam­po­wa i poja­wia się w niej kil­ka bar­dzo prze­wi­dy­wal­nych ele­men­tów (jak choć­by miej­sce ukry­cia skar­bu), ale co z tego? Boha­te­ro­wie są sym­pa­tycz­ni, a roz­pę­dzo­na na samym począt­ku fil­mu akcja nie zwal­nia aż do same­go koń­ca. Zda­wać by się mogło, że to nie­wie­le – ale jak widać choć­by na przy­kła­dzie dwóch poprzed­nich fil­mów Spiel­ber­ga – sztu­ką jest stwo­rzyć coś takie­go.

Jeśli musia­ła­bym się już koniecz­nie do cze­goś docze­pić, to wska­za­ła­bym na ani­ma­cję któ­ra, choć nie była zła, z jakie­goś powo­du (nie potra­fię napi­sać dokład­nie z jakie­go) nie­co mnie draż­ni­ła. Ale pomi­mo tego – Przy­go­dy Tin­ti­na to jeden z faj­niej­szych fil­mów, jakie ostat­nio widzia­łam.

Nie bądź pirat - kliknij tutaj i sprawdź, gdzie tą produkcję możesz obejrzeć legalnie

Post jest frag­men­tem wpi­su pocho­dzą­ce­go z poprzed­niej odsło­ny blo­ga.

Tekst został zre­da­go­wa­ny i nie­znacz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­ny.

Ory­gi­nal­ny wpis możesz zoba­czyć w ser­wi­sie Blog​spot​.com.

źró­dło zdję­cia ilu­stru­ją­ce­go wpis: Wal­l­pa­per Safa­ri

Bajkowe Animki, Dobrze się zapowiada, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Będzie rudo!

Zwiastuny Meridy Walecznej / Brave

W paź­dzier­ni­ku tego roku do pol­skich kin wej­dzie Meri­da Walecz­na (Bra­ve). Obej­rza­łam trzy zwia­stu­ny pro­mu­ją­ce tę pro­duk­cję i jestem prze­ko­na­na, że film będzie wspa­nia­ły. Ale nie wierz­cie mi na sło­wo – zer­k­nij­cie do dal­szej czę­ści wpi­su, obej­rzyj­cie tra­ile­ry i prze­ko­naj­cie się sami!