Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Ogólnie Rzecz Ujmując:

Napisy końcowe

Napi­szę bez ogró­dek: zamy­kam Dyrdymały…

to zna­czy – Dyr­dy­ma­ły Filmowo-Serialowe…

choć też nie do koń­ca jest tak, że je zamykam…


Jak widzi­cie, spra­wa jest tro­chę skom­pli­ko­wa­na, ale może całość sta­nie się bar­dziej kla­row­na, jak zajrzycie

TUTAJ

źró­dło zdję­cia ilu­stru­ją­ce­bo wpis: Wiki­Me­dia