Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Dobrze się zapowiada, Szybki Wpis:

Cool, cool i jeszcze raz cool!

Zwiastuny Thor: Ragnarok, Atomic BlondeThe Hitman’s Bodyguard

Daw­no nie zro­bi­łam wpi­su w kate­go­rii Dobrze się zapo­wia­da. Powód? Zra­zi­łam się do zwia­stu­nów z powo­du tego, że poja­wia­ły się w nich spo­ile­ry (Tak, na was patrzę, twór­cy tra­ile­ra do Jak wytre­so­wać smo­ka 2! Ngdy wam nie wyba­czę tego spo­ile­ra. Nigdy!!!)

Na szczę­ście ostat­nio twór­cy zwia­stu­nów poszli po rozum do gło­wy i prze­sta­li spo­ile­ro­wać. A ponie­waż przy oka­zji w tym tygo­dniu poja­wi­ły się aż trzy napraw­dę faj­ne tra­ile­ry – posta­no­wi­łam reani­mo­wać dział Dobrze się zapo­wia­da.

Przy czym jaram się zwia­stu­na­mi samy­mi w sobie, bo te są fan­ta­stycz­nie zro­bio­ne. Nato­miast do fil­mów, któ­re pro­mu­ją pod­cho­dzę bar­dziej na chłod­no, bo na prze­strze­ni lat nauczy­łam się, że tra­ile­rom nie nale­ży ufać. Zwłasz­cza, że te napraw­dę dobre, czę­sto pro­mu­ją bar­dzo złe filmy.

Ale nie wybie­gaj­my w przy­szłość i naciesz­my oczy tym, co nam pokazano!

Życzę miłe­go oglą­da­nia i weso­łych świąt. 🙂

źró­dło zdję­cia ilu­stru­ją­ce­go wpis: The Huf­fing­ton Post (via Get­ty Image)