Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Krótkie Widełka, Szaleństwo Serialowe, Szybki Wpis, Tydzień z Battlestar Galactica, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Oglądanie nigdy nie kończy się na jednym odcinku!

[ Tydzień z Battlestar Galactica ]
Dzień szósty: Portlandia – One Moore Episode

Na zakoń­cze­nie Tygo­dnia z Bat­tle­star Galac­ti­ca mam dla was – ku prze­stro­dze – frag­men­ty jed­ne­go z odcin­ków Por­t­lan­dii. ︎;)

Ten wpis został prze­nie­sio­ny na nową wer­sję Dyr­dy­ma­łów.

Możesz go zoba­czyć i sko­men­to­wać TUTAJ.

Oczy­wi­ście całość jest moc­no prze­sa­dzo­na, bo Capri­kę oraz Bat­tle­star Galac­ti­ca moż­na spo­koj­nie obej­rzeć w mniej, niż tydzień. I jesz­cze star­czy nam cza­su na Blo­od and Chro­me!

Przy czym nie zale­cam roz­po­czy­na­nia oglą­da­nia wspo­mnia­nych seria­li: a) w nie­dzie­lę wie­czór, b) tuż przed sesją, c) w każ­dym innym przy­pad­ku, w któ­rym macie inne, waż­ne rze­czy do robo­ty. Bo może­cie skoń­czyć tak, jak boha­te­ro­wie Por­t­lan­dii.

Aha, jesz­cze na wypa­dek, jak­by ktoś nie wie­dział – facet, któ­ry przed­sta­wia się jako miej­sco­wy aktor, Ken Rey­nolds, to w rze­czy­wi­sto­ści praw­dzi­wy Ronald D. Moore, twór­ca nowe­go Bat­tle­star Galac­ti­ca.

Tym wpi­sem koń­czę mój „Tydzień z Bat­tle­star Galac­ti­ca”. Mam nadzie­ję, że się wam podo­ba­ło. I że oso­by nie zna­ją­ce seria­lu zachę­ci­łam do jego obej­rze­nia. A tych, któ­rzy już widzie­li Bat­tle­star Galac­ti­ca, zain­te­re­so­wa­ło moje zda­nie na temat tej pro­duk­cji.


Trzy­maj­cie się cie­pło. So say we all!


PS. Czy wie­cie, że zapre­zen­to­wa­ny dzi­siaj odci­nek Por­t­lan­dii zapo­wia­da przy oka­zji, o czym będzie następ­ny „Tydzień z…” na Dyr­dy­ma­łach!

Battlestar Galactica BSG 75 Logo

Tydzień z Battlestar Galactica – pozostałe wpisy:

Wpis pocho­dzi z poprzed­niej odsło­ny blo­ga.

Został zre­da­go­wa­ny i nie­na­zna­cze­nie zmo­dy­fi­ko­wa­ny.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz zoba­czyć w ser­wi­sie Blog​spot​.com.

źró­dło zdję­cia ilu­stru­ją­ce­go wpis: Cri­ti­cal Com­mons; autor loga BSG: vipe­ra­via­tor

Ten wpis został prze­nie­sio­ny na nową wer­sję Dyr­dy­ma­łów.

Możesz go zoba­czyć i sko­men­to­wać TUTAJ.