Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Sceny Niezwykłe, Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

It’s a Dinosaur!

Scena z filmu Park Jurajski / Jurassic Park

Kie­dy w 1993 roku pre­mie­rę miał Juras­sic Park, wszy­scy do kina szli przede wszyst­kim po to, by zoba­czyć dino­zau­ry. Sce­nę, w któ­rej poka­za­ny został pierw­szy pre­hi­sto­rycz­ny gad trze­ba było więc nakrę­cić w taki spo­sób by ta zachwy­ci­ła widzów, mimo iż ci wie­dzie­li, cze­go w fil­mie mogą się spo­dzie­wać. I moim zda­niem uda­ło się to zro­bić napraw­dę dobrze, bo ta sce­na, nawet oglą­da­na po raz set­ny i sto pierw­szy wciąż zachwy­ca oraz przy­pra­wia o dreszcz emocji.


(jeśli wideo nie dzia­ła, klik­nij TUTAJ)

To jeden z tych przy­pad­ków, gdzie wszyst­ko świet­nie współ­gra ze sobą: pra­ca kame­ry, gra akto­rów oraz ścież­ka dźwię­ko­wa. A do tego jesz­cze ten bra­chio­zaur, któ­ry choć obec­nie, w wer­sji HD momen­ta­mi ewi­dent­nie wyglą­da na dokle­jo­ne­go, to jed­nak wciąż robi wra­że­nie. I to dużo więk­sze, niż wie­le zna­nych ze współ­cze­snych fil­mów, gene­ro­wa­nych przez kom­pu­ter kreatur.

Wpis pocho­dzi z poprzed­niej odsło­ny bloga.

Został zre­da­go­wa­ny i nie­znacz­nie zmodyfikowany.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz zoba­czyć w ser­wi­sie Blog​spot​.com.

źró­dło zdję­cia ilu­stru­ją­ce­go wpis: kadr z fil­mu Juras­sic Park