Dyrdymały Filmowo-Serialowe

Dyrdymały Filmowo-Serialowe

oraz inne związane z tym głupoty

Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne – LiveJournal:

Mały plagiacik?

Ten smok kogoś mi przypomina!

W przy­szłym roku, w kinach poja­wi się nowa baj­ka Dre­am­work­sa:

Zapo­wia­da się cie­ka­wie. A że lubię smo­ki, to z chę­cią film obej­rzę.

Tyl­ko jed­na rzecz mnie zasta­na­wia – dla­cze­go smo­czy­sko na zwia­stu­nie tak strasz­nie przy­po­mi­na mi tego potwor­ka:

Stitch

źró­dło: Ton’s Blog

Przy­pa­dek, czy Dre­am­works odga­pił coś od Disneya? A może smo­ki są po pro­stu stwo­ra­mi z innej pla­ne­ty?

Wpis pocho­dzi z poprzed­niej odsło­ny blo­ga.

Został zre­da­go­wa­ny i nie­znacz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­ny.

Ory­gi­nal­ny tekst możesz zoba­czyć w ser­wi­sie Live​Jo​ur​nal​.com.

źró­dło zdję­cia ilu­stru­ją­ce­go wpis: Movie Pilot