Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

Nowości na stronie, Zapiski administracyjne:

Bookmarki jak marzenie

bookmark

Jed­no z Praw Murphy’ego mówi, że pro­wi­zor­ka trzy­ma się naj­le­piej. Doty­czy to tak­że kodu na stro­nach inter­ne­to­wych. Pół­to­ra roku temu uru­cho­mi­łam na Dyr­dy­ma­łach mecha­nizm book­mar­ków, czy­li ikon­ki łań­cusz­ka umoż­li­wia­ją­ce lin­ko­wa­nie do dane­go miej­sca w tek­ście. Roz­wią­za­nie nie było ide­al­ne, ale jakoś dzia­ła­ło. Cią­gle powta­rza­łam sobie jed­nak: „jak tyl­ko znaj­dę czas, zako­du­ję to porząd­nie i tak, jak to sobie na począt­ku wymyśliłam”.

Podob­nie spra­wy mia­ły się z pustą prze­strze­nią, w kolum­nie po pra­wej stro­nie (widocz­ną dla osób czy­ta­ją­cych Dyr­dy­ma­ły na komputerze).

I ostat­nio, w koń­cu zna­la­złam czas i wenę, by zako­do­wać to wszyst­ko tak, jak nale­ży! Lista zmian (kod w wer­sji: 3.0.8) pre­zen­tu­je się następująco:

 • Ład­niej­sze pod­po­wie­dzi po naje­cha­niu na book­mark.
 • Link do book­mar­ku kopiu­je się do schow­ka po klik­nię­ciu na iko­nę łań­cusz­ka – wystar­czy potem wci­snąć CTRL+V, by wkle­ić go gdzieś indziej!
 • Book­mar­ki (w tym te z lin­ka­mi do przy­pi­sów) prze­wi­ja­ją stro­nę tak, by pod­lin­ko­wa­ny tekst poja­wiał się na środ­ku ekra­nu (a nie, tak jak to się dzie­je domyśl­nie – na samej górze).
 • W Dyr­dy­ma­łach posia­da­ją­cych śród­ty­tu­ły, w kolum­nie po pra­wej poja­wia się spis tre­ści, dzię­ki któ­re­mu moż­na szyb­ko prze­sko­czyć do innych śród­ty­tu­łów (nie­ste­ty spis ten, podob­nie jak pra­wa kolum­na, jest widocz­ny TYL­KO na komputerach!).
 • Wspo­mnia­ny spis tre­ści poka­zu­je tak­że wasz postęp czy­ta­nia (zakrę­co­ne kółeczka :)
 • Dodat­ko­wo popra­wi­łam kil­ka błę­dów zwią­za­nych z wtycz­ka­mi. Przy­kła­do­wo po klik­nię­ciu na zdję­cie, to powin­no się wyświe­tlać w light­bo­xie (od jakie­goś cza­su mecha­nizm ten nie dzia­łał poprawnie).
 • Poza tym w kodzie stro­ny poja­wi­ło się kil­ka mniej­szych poprawek.

Uff, to chy­ba wszyst­ko! Daj­cie znać, jak się wam podo­ba spis tre­ści (jeśli czy­ta­cie Dyr­dy­ma­ły na kom­pu­te­rach) i nie bój­cie się korzy­stać z book­mar­ków!

Poza tym – jak zawsze – jeśli coś nie będzie dzia­łać lub dostrze­że­cie błąd, pro­szę, koniecz­nie mnie o tym poinformujcie.

Zapiski administracyjne:

Noworoczny lifting!

Witaj­cie w roku 2017, na odświe­żo­nej stro­nie! Oto lista mniej lub bar­dziej widocz­nych zmian, jakie na was czekają:

 • Fon­ty na stro­nie zosta­ły zmie­nio­ne. Mam nadzie­ję, że przy­pad­ną wam do gustu!
 • Na stro­nie głów­nej wita was nowa, faj­niej­sza wiadomość. :)
 • Menu na górze stro­ny ma lep­szy, mobil­ny wygląd.
 • Z menu na górze stro­ny znik­nął dział INFO. Lin­ki do pod­stron w nim zawar­tych (O mnie, Kod na Stro­nie) znaj­dzie­cie teraz w stop­ce strony.
 • W stop­ce stro­ny znaj­dzie­cie też lin­ki do nowej pod­stro­ny: Mapa Stro­ny.
 • W pod­glą­dzie wpi­sów, na stro­nach głów­nych blo­gów, nie wyświe­tla­ją się wstę­py do postów – dzię­ki temu jest bar­dziej przej­rzy­ście i nowocześnie.
 • Popra­wi­łam wygląd pod­stro­ny Fil­my.
 • W Gale­rii znaj­dzie­cie kil­ka nowych zdjęć.
 • Pli­ki mają nowe, przy­jaź­niej­sze adre­sy URL. Zamiast word­pres­so­we­go: joannaholy.pl/wp-content/uploads zaczy­na­ją się od bar­dziej „ludz­kie­go”: joannaholy.pl/pliki

I zmia­na naj­waż­niej­sza – stro­na zosta­ła prze­nie­sio­na na nowy ser­wer, dzię­ki cze­mu wszyst­ko powin­no teraz łado­wać się dużo szybciej!

Zapiski administracyjne:

Na Nowy Rok

Nowy Rok war­to zacząć od cze­goś nowe­go, dla­te­go zapi­sa­łam się na Insta­gra­ma. Moje fot­ki może­cie podzi­wiać tutaj!


Ponad­to powró­ci­łam na Tum­blr. I to podwójnie!

Na Sil­ly / Dyr­dy­ma­ły będę lin­ko­wać cie­ka­we rze­czy z innych tum­bl­rów. Nato­miast na Dyr­dy­ma­ły SVG będę wrzu­cać moje gra­fi­ki w SVG (z racji tego, że nie two­rzę ich dużo, ten dru­gi tum­blr będzie mniej aktyw­ny… co nie ozna­cza, że nie war­to na nie­go zaglądać ;)


Zapra­szam do obser­wo­wa­nia, laj­ko­wa­nia, sze­ro­wa­nia i tak dalej. A poza tym: wszyst­kie­go dobre­go w Nowym Roku!

Zapiski administracyjne:

Zakodowana Hołka na YouTube

Posta­no­wi­łam spró­bo­wać cze­goś nowe­go – zało­ży­łam kanał na Youtube!

Two­rzo­ny prze­ze mnie pro­gram nazy­wa się zako­do­wa­na i ma on na celu tłu­ma­cze­nie laikom, o co cho­dzi w inter­ne­tach, kom­pu­te­rach i innych takich. Link do kana­łu widocz­ny jest w bocz­nej kolum­nie. Zachę­cam was do oglą­da­nia. A jeśli fil­mi­ki przy­pad­ną wam do gustu – koniecz­nie podziel­cie się nimi ze znajomymi! :)

A wię­cej na temat moje­go nowe­go pomy­słu może­cie prze­czy­tać na Dyr­dy­ma­łach.

Nowości na stronie:

Wakacyjne odświeżenie wyglądu

W trak­cie upa­łów dobrze usiąść w cie­niu moni­to­ra i tro­chę poko­do­wać. Wła­śnie dzię­ki temu wygląd stro­ny został nie­znacz­nie odświeżony.

Część zmian zapew­ne dostrze­że­cie od razu. Stro­na głów­na oraz blo­gi w koń­cu zyska­ły obraz­ki w nagłów­kach. Poza tym zmie­ni­łam układ stro­ny z trzy­ko­lum­no­we­go na dwukolumnowy.

Zro­bi­łam też kil­ka kosme­tycz­nych popra­wek. Z tych naj­waż­niej­szych wymie­nię popra­wię wyświe­tla­nia kate­go­rii, tagów oraz wyni­ków wyszu­ki­wa­nia i zmia­nę fon­tu na PTSans, PTSe­rifPTMo­no. Na blo­gach doda­łam tak­że stro­nę Archi­wum, na któ­rej znaj­dzie­cie listę wszyst­kich napi­sa­nych prze­ze mnie wpisów.

Blo­gi zyska­ły tak­że nową funk­cję, bajer inspi­ro­wa­ny GitHu­bem. Przy śród­ty­tu­łach zoba­czy­cie ikonkę ikonka

. Jeśli klik­nie­cie na nią pra­wym przy­ci­skiem myszy i wybie­rze­cie opcję „kopiuj link odno­śni­ka” – sko­piu­je­cie link bez­po­śred­nio do frag­men­tu tek­stu zaczy­na­ją­ce­go się od dane­go śród­ty­tu­łu. Gdy­by­ście więc kie­dyś chcie­li pod­lin­ko­wać kon­kret­ny frag­ment Dyr­dy­ma­łów – ten mecha­nizm wam w tym pomoże.

Ponad­to doko­na­łam jesz­cze wie­lu drob­niej­szych popra­wek kodu, któ­re – mam nadzie­ję – polep­szą dzia­ła­nie strony.

I na koniec: jak zawsze pro­szę – jeśli dostrze­że­cie jakiś błąd – daj­cie mi znać. :)

Zapiski administracyjne:

Przejdź na ciemną stronę mocy!

Kodo­wa­nie stro­ny idzie peł­ną parą. Jed­nak więk­szość mody­fi­ka­cji doty­czy drob­nych rze­czy i nie jest war­ta odno­to­wa­nia. Dziś jed­nak piszę, bo uda­ło mi się uru­cho­mić mecha­nizm zmia­ny skór­ki. Znaj­du­je się on na górze pra­wej, bocz­nej kolum­ny z tekstem.

Zachę­cam do wypró­bo­wa­nia nowej opcji. Jak zawsze jestem też otwar­ta na wszel­kie uwa­gi doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia i wyglą­du ser­wi­su. Poza tym przy­po­mi­nam: jeśli dostrze­żesz jakiś błąd na stro­nie pro­szę, poin­for­muj mnie o nim mailo­wo: joannaholy@​gmail.​com.