Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

Zapiski administracyjne:

Noworoczny lifting!

Witaj­cie w roku 2017, na odświe­żo­nej stro­nie! Oto lista mniej lub bar­dziej widocz­nych zmian, jakie na was czekają:

  • Fon­ty na stro­nie zosta­ły zmie­nio­ne. Mam nadzie­ję, że przy­pad­ną wam do gustu!
  • Na stro­nie głów­nej wita was nowa, faj­niej­sza wiadomość. :)
  • Menu na górze stro­ny ma lep­szy, mobil­ny wygląd.
  • Z menu na górze stro­ny znik­nął dział INFO. Lin­ki do pod­stron w nim zawar­tych (O mnie, Kod na Stro­nie) znaj­dzie­cie teraz w stop­ce strony.
  • W stop­ce stro­ny znaj­dzie­cie też lin­ki do nowej pod­stro­ny: Mapa Stro­ny.
  • W pod­glą­dzie wpi­sów, na stro­nach głów­nych blo­gów, nie wyświe­tla­ją się wstę­py do postów – dzię­ki temu jest bar­dziej przej­rzy­ście i nowocześnie.
  • Popra­wi­łam wygląd pod­stro­ny Fil­my.
  • W Gale­rii znaj­dzie­cie kil­ka nowych zdjęć.
  • Pli­ki mają nowe, przy­jaź­niej­sze adre­sy URL. Zamiast word­pres­so­we­go: joannaholy.pl/wp-content/uploads zaczy­na­ją się od bar­dziej „ludz­kie­go”: joannaholy.pl/pliki

I zmia­na naj­waż­niej­sza – stro­na zosta­ła prze­nie­sio­na na nowy ser­wer, dzię­ki cze­mu wszyst­ko powin­no teraz łado­wać się dużo szybciej!