Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

Zapiski administracyjne:

Na Nowy Rok

Nowy Rok war­to zacząć od cze­goś nowe­go, dla­te­go zapi­sa­łam się na Insta­gra­ma. Moje fot­ki może­cie podzi­wiać tutaj!


Ponad­to powró­ci­łam na Tum­blr. I to podwójnie!

Na Sil­ly / Dyr­dy­ma­ły będę lin­ko­wać cie­ka­we rze­czy z innych tum­bl­rów. Nato­miast na Dyr­dy­ma­ły SVG będę wrzu­cać moje gra­fi­ki w SVG (z racji tego, że nie two­rzę ich dużo, ten dru­gi tum­blr będzie mniej aktyw­ny… co nie ozna­cza, że nie war­to na nie­go zaglądać ;)


Zapra­szam do obser­wo­wa­nia, laj­ko­wa­nia, sze­ro­wa­nia i tak dalej. A poza tym: wszyst­kie­go dobre­go w Nowym Roku!