Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

Nowości na stronie:

Instagram!

Czy wiesz, że od jakie­goś cza­su mam kon­to na Insta­gra­mie i jeśli chcesz, możesz obser­wo­wać zdję­cia, któ­re tam wrzucam?

A jeśli sam nie jesteś insta­gra­mo­wi­czem i nie chcesz zakła­dać tam kon­ta, zawsze możesz podej­rzeć moje insta-fot­ki za pośred­nic­twem gale­rii! Wystar­czy, że wej­dziesz tutaj.