Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

Zapiski administracyjne:

Zakodowana Hołka na YouTube

Posta­no­wi­łam spró­bo­wać cze­goś nowe­go – zało­ży­łam kanał na Youtube!

Two­rzo­ny prze­ze mnie pro­gram nazy­wa się zako­do­wa­na i ma on na celu tłu­ma­cze­nie laikom, o co cho­dzi w inter­ne­tach, kom­pu­te­rach i innych takich. Link do kana­łu widocz­ny jest w bocz­nej kolum­nie. Zachę­cam was do oglą­da­nia. A jeśli fil­mi­ki przy­pad­ną wam do gustu – koniecz­nie podziel­cie się nimi ze znajomymi! :)

A wię­cej na temat moje­go nowe­go pomy­słu może­cie prze­czy­tać na Dyr­dy­ma­łach.