Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

Nowości na stronie:

Wakacyjne odświeżenie wyglądu

W trak­cie upa­łów dobrze usiąść w cie­niu moni­to­ra i tro­chę poko­do­wać. Wła­śnie dzię­ki temu wygląd stro­ny został nie­znacz­nie odświeżony.

Część zmian zapew­ne dostrze­że­cie od razu. Stro­na głów­na oraz blo­gi w koń­cu zyska­ły obraz­ki w nagłów­kach. Poza tym zmie­ni­łam układ stro­ny z trzy­ko­lum­no­we­go na dwukolumnowy.

Zro­bi­łam też kil­ka kosme­tycz­nych popra­wek. Z tych naj­waż­niej­szych wymie­nię popra­wię wyświe­tla­nia kate­go­rii, tagów oraz wyni­ków wyszu­ki­wa­nia i zmia­nę fon­tu na PTSans, PTSe­rifPTMo­no. Na blo­gach doda­łam tak­że stro­nę Archi­wum, na któ­rej znaj­dzie­cie listę wszyst­kich napi­sa­nych prze­ze mnie wpisów.

Blo­gi zyska­ły tak­że nową funk­cję, bajer inspi­ro­wa­ny GitHu­bem. Przy śród­ty­tu­łach zoba­czy­cie ikonkę ikonka

. Jeśli klik­nie­cie na nią pra­wym przy­ci­skiem myszy i wybie­rze­cie opcję „kopiuj link odno­śni­ka” – sko­piu­je­cie link bez­po­śred­nio do frag­men­tu tek­stu zaczy­na­ją­ce­go się od dane­go śród­ty­tu­łu. Gdy­by­ście więc kie­dyś chcie­li pod­lin­ko­wać kon­kret­ny frag­ment Dyr­dy­ma­łów – ten mecha­nizm wam w tym pomoże.

Ponad­to doko­na­łam jesz­cze wie­lu drob­niej­szych popra­wek kodu, któ­re – mam nadzie­ję – polep­szą dzia­ła­nie strony.

I na koniec: jak zawsze pro­szę – jeśli dostrze­że­cie jakiś błąd – daj­cie mi znać. :)