Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

Zapiski administracyjne:

Strona została odświeżona!

Kod został napi­sa­ny od począt­ku, całość jest teraz opar­ta na Word­Pres­sie. Ale to dopie­ro począ­tek zmian!

Stro­na jest w wer­sji beta, co ozna­cza, że po pierw­sze nie­ste­ty część zawar­to­ści ser­wi­su jesz­cze nie zosta­ła prze­ze mnie wpro­wa­dzo­na (ale spo­koj­nie, to się szyb­ko zmie­ni!). Po dru­gie: nie wszyst­kie zapla­no­wa­ne prze­ze mnie rze­czy zosta­ły wdro­żo­ne. I wresz­cie po trze­cie: nie wszyst­ko może dzia­łać popraw­nie. Gdy­byś więc zna­lazł, dro­gi gościu, jakiś błąd, pro­szę poin­for­muj mnie o tym mailo­wo: joannaholy@​gmail.​com


Przy czym, oczy­wi­ście, więk­szość ele­men­tów nie powin­na spra­wiać kło­po­tów. Dla­te­go też zachę­cam do oglą­da­nia i oczy­wi­ście klikania. :)