Joanna Hoły – Hołka

Joanna Hoły – Hołka

strona autorska

Zapiski administracyjne:

Przejdź na ciemną stronę mocy!

Kodo­wa­nie stro­ny idzie peł­ną parą. Jed­nak więk­szość mody­fi­ka­cji doty­czy drob­nych rze­czy i nie jest war­ta odno­to­wa­nia. Dziś jed­nak piszę, bo uda­ło mi się uru­cho­mić mecha­nizm zmia­ny skór­ki. Znaj­du­je się on na górze pra­wej, bocz­nej kolum­ny z tekstem.

Zachę­cam do wypró­bo­wa­nia nowej opcji. Jak zawsze jestem też otwar­ta na wszel­kie uwa­gi doty­czą­ce funk­cjo­no­wa­nia i wyglą­du ser­wi­su. Poza tym przy­po­mi­nam: jeśli dostrze­żesz jakiś błąd na stro­nie pro­szę, poin­for­muj mnie o nim mailo­wo: joannaholy@​gmail.​com.