Uwięziony

Uwięziony

Koja­rzy­cie tych wszyst­kich głu­pich, fil­mo­wych stró­żów pra­wa, któ­rzy niko­mu nic nie mówiąc, posta­na­wia­ją w poje­dyn­kę spraw­dzić trop, na jaki wpa­dli, w efek­cie cze­go spo­ty­ka­ją poszu­ki­wa­ne­go kry­mi­na­li­stę i zosta­ją przez nie­go zamor­do­wa­ni?

Byłem takim stró­żem pra­wa. Na szczę­ście czło­wiek, któ­re­go ści­ga­łem, nie był mor­der­cą i nie miał odwa­gi mnie zabić. Na moje nie­szczę­ście wie­dział, że nie może wypu­ścić mnie wol­no. A ponie­waż był pory­wa­czem, zamknął mnie w swo­jej piw­ni­cy. Na bar­dzo, bar­dzo dłu­gi czas.

O opo­wia­da­niu możesz tak­że prze­czy­tać na Dyr­dy­ma­łach.

Nato­miast w gale­rii znaj­dziesz gra­fi­ki pro­mu­ją­ce pre­mie­rę Uwię­zio­ne­go.

Poprzed­nie wer­sje: wyda­nie I

 • Pingback: Sadystyczne Natchnienie | Dyrdymały()

 • Mar­le­na Bier

  Po krót­kim zasta­no­wie­niu zde­cy­do­wa­łam, że dedy­ka­cja z Two­je­go fan­pa­ge na twa­rzok­siąż­ce jest też dla mnie i zawę­dro­wa­łam w te rejo­ny :D Po pierw­sze gra­tu­lu­ję kon­se­kwen­cji i odwa­gi :) Moje dzie­ła i dzieł­ka jakoś nie mogą opu­ścić szu­fla­dy ( w tym wypad­ku szu­fla­da ma wiel­kość TAR­DIS i nie da się w niej nic zna­leźć ;) ). Chęt­nie przy­zna­ję, że dobrze się bawi­łam, czy­ta­jąc Two­je opo­wia­da­nie, tym bar­dziej, że lubię ten gatu­nek. Hmmm… I jak tu napi­sać coś wię­cej bez spo­ile­rów.… Bar­dzo się sta­ram, ale dla tych, któ­rzy prze­czy­ta­ją komen­tarz nie czy­ta­jąc opo­wia­da­nia uwa­ga: możesz napo­tkać drob­ne spo­ile­ry!

  Podo­ba mi się intry­ga, zupeł­nie nie spo­dzie­wa­łam się takie­go obro­tu spraw i zupeł­nie ina­czej obsta­wi­łam spraw­cę. Bar­dzo podo­ba­ło mi się nie­co­dzien­ne wyko­rzy­sta­nie moty­wu poli­cjan­ta – samot­ne­go wil­ka, któ­ry wyru­sza na łowy. To naj­głup­sza prze­cież z moż­li­wych decy­zji, a zbyt czę­sto koń­czy się super szczę­śli­wie. Zaś taka posta­wa, masa­krycz­nie łamią­ca wszel­kie zna­ne mi pro­ce­du­ry, bywa chwa­lo­na jako akt naj­wyż­szej odwa­gi. No i na serio uwiel­biam to jak poka­za­łaś głów­ne­go boha­te­ra. Dałaś mu nadzie­ję, ale nie zesła­łaś anio­ła z nie­ba, któ­ry mu roz­wią­zał wszyst­kie pro­ble­my i… odtąd miał­by żyć dłu­go i szczę­śli­wie. Ostat­nia sce­na mnie zasko­czy­ła i nie zasko­czy­ła… Tzn. ja zaraz wie­dzia­łam gdzie musi się udać boha­ter ten ostat­ni raz, że to jest jedy­ne miej­sce, do któ­re­go nale­ży, ze pew­nych rze­czy nie da się zapo­mnieć, ale opi­sa­łaś to w taki spo­sób, że osta­tecz­nie zada­łam sobie pyta­nia: dla­cze­go? I co dalej? No i motyw z klu­cza­mi abso­lut­nie mnie kupił, taka drob­na, ale bar­dzo suge­styw­na rzecz. Moim zda­niem uda­ło Ci się zna­leźć taki sym­bol, któ­ry prze­ka­zał o wie­le wię­cej tre­ści niż jaki­kol­wiek moż­li­wy dia­log czy opis. Bra­wo!
  Jedy­ne do cze­go bym się przy­cze­pi­ła to tem­po … Na począt­ku jest dla mnie ide­al­ne, nie roz­wle­czo­ne, pozwa­la napraw­dę zwią­zać się z boha­te­ra­mi, ale potem zbyt moc­no pędzi, zbyt szyb­ko wyja­śnia się nam intry­ga. Wiem, że to pew­nie z powo­du for­my, któ­rą wybra­łaś, ale ja jesz­cze chcia­łam pobyć z boha­te­ra­mi :) Hehe, no i z uwa­gi kry­tycz­nej wyszedł kom­ple­ment :) Co jak co, ale kry­tyk to ze mnie żaden :)

  • Dzię­ku­ję za komen­tarz! :) I bar­dzo się cie­szę, że opo­wia­da­nie ci się podo­ba­ło! :D

   zupeł­nie ina­czej obsta­wi­łam spraw­cę

   A możesz zdra­dzić, kogo obsta­wia­łaś?

   podo­ba­ło mi się nie­co­dzien­ne wyko­rzy­sta­nie moty­wu poli­cjan­ta – samot­ne­go wil­ka, któ­ry wyru­sza na łowy. To naj­głup­sza prze­cież z moż­li­wych decy­zji, a zbyt czę­sto koń­czy się super szczę­śli­wie

   To była wła­śnie głów­na rzecz, któ­ra zain­spi­ro­wa­ła mnie do napi­sa­nia tego opo­wia­da­nia. Kie­dy w kolej­nym seria­lu zno­wu zoba­czy­łam ten motyw (któ­ry strasz­nie mnie wku­rza), w gło­wie zaświe­ci­ła się żaró­wecz­ka „a co by było, gdy­by…”

   Ostat­nia sce­na mnie zasko­czy­ła i nie zasko­czy­ła

   Przy oka­zji muszę zapy­tać (bo pytam o to każ­de­go, kto prze­czy­tał opo­wia­da­nie): umarł, czy prze­żył? Jak myślisz?

   Bra­wo!

   Dzię­ku­ję! :)

   Jedy­ne do cze­go bym się przy­cze­pi­ła to tem­po … Na począt­ku jest dla mnie ide­al­ne[…], ale potem zbyt moc­no pędzi, zbyt szyb­ko wyja­śnia się nam intry­ga.

   Przy­znam, że czę­ścio­wo było to zamie­rzo­ne, bo ostat­ni akt powi­nien być dyna­micz­ny, a czę­ścio­wo wyni­ka­ło z tego, że skoń­czy­ły mi się pomy­sły na dal­sze wodze­nie boha­te­rów za nos. ;)

   Mam jesz­cze jed­no pyta­nie. Pro­szę, odpo­wiedz szcze­rze. Czy w fina­le to, że McKin­ney uciekł z karet­ki nie wyda­wa­ło ci się nie­re­al­ne albo prze­kom­bi­no­wa­ne? Bo dla mnie to jest jedy­ny frag­ment opo­wia­da­nia, z któ­re­go nie jestem zbyt zado­wo­lo­na. Ale nie potra­fi­łam zna­leźć inne­go spo­so­bu, by wysłać McKin­neya do piw­ni­cy.

   kry­tyk to ze mnie żaden :)

   Wca­le nie! Napi­sa­łaś bar­dzo dobrą recen­zję. Jesz­cze raz dzię­ku­ję! :)

   • Mar­le­na Bier

    A możesz zdra­dzić, kogo obsta­wia­łaś?”
    Gdy padło nazwi­sko wła­ści­cie­la domu, w któ­rym prze­trzy­my­wa­no ofia­rę wyda­wa­ło mi się to za pro­ste, żeby to on był pory­wa­czem, obsta­wia­łam, że to przy­kryw­ka albo zmie­nio­ne nazwi­sko (w pew­nym momen­cie myśla­łam, że praw­dzi­we jego nazwi­sko to… Nor­wo­od) i bar­dzo zasko­czył mnie ten, nazwij­my to łań­cu­szek, w któ­rym ofia­ra zamie­nia­ła się w zło­czyń­cę. Był też taki moment, że zasta­na­wia­łam się czy głów­nym zło­czyń­cą nie jest nasz poli­cjant…

    (…) umarł, czy prze­żył?”
    Wyda­je mi się, że umarł. Moim zda­niem nie­za­leż­nie od wszyst­kie­go nigdy nie mógł­by poczuć takiej ulgi i wol­no­ści na tym świe­cie.

    Czy w fina­le to, że McKin­ney uciekł z karet­ki nie wyda­wa­ło ci się nie­re­al­ne albo prze­kom­bi­no­wa­ne?”
    Trud­ne pyta­nie. Patrząc logicz­nie wyda­je się to mało praw­do­po­dob­ne. Adre­na­li­na już prak­tycz­nie nie dzia­ła, jest bar­dzo sła­by, wąt­pię, że mógł­by przy spo­rej utra­cie krwi i emo­cjo­nal­nym wyczer­pa­niu prze­mknąć się nie­zau­wa­żo­ny z powro­tem do piw­ni­cy, wyda­je mi się, że nie star­czy­ło­by mu sił. Jed­nak to chy­ba zale­ży od tego jak się widzi zakoń­cze­nie. Ja to odczy­ta­łam je tak, że on umie­rał, czuł to i nie mógł odejść ina­czej. Podob­no nie­któ­re zwie­rzę­ta potra­fią wra­cać set­ki kilo­me­trów do domu po to tyl­ko, aby umrzeć… Dla nie­go to był jedy­ny dom jaki znał, tyl­ko zamy­ka­jąc go raz na zawsze mógł sobie pozwo­lić odejść… Pew­nie to nad­in­ter­pre­ta­cja, ale jak tak zoba­czy­łam zakoń­cze­nie i sce­na uciecz­ki z karet­ki nie wyda­ła mi się sztucz­na, zaś dokład­niej pochy­li­łam się nad nią dopie­ro po Two­jej uwa­dze :)

    • Dzię­ku­ję za odpo­wiedź!
     Przy oka­zji przy­znam ci się, że w publi­ko­wa­niu tego, co się napi­sa­ło naj­faj­niej­sze jest to, że moż­na potem prze­czy­tać, jak inni to zin­ter­pre­to­wa­li, jak czę­sto uda­ło się ich zwieść i ile razy odczy­ta­li coś dokład­nie tak, jak chcia­łam. :)