Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: złośliwości

Blogowanie i Internety, Głupie Dyrdymalenie:

Straszliwy doktor Google

Kilka słów o akcji Internet nie leczy

9 na 10 Polaków szu­ka w Internecie infor­ma­cji na tem­at zdrowia – mówi ogólnopol­s­ka akc­ja eduka­cyj­na Inter­net nie leczy, która ma na celu uświadomie­nie ludziom, że porad medy­cznych należy szukać u lekarzy, a nie wśród niez­na­jomych w inter­ne­tach. Akc­ja moim zdaniem słusz­na, bo warto co jak­iś czas przy­pom­nieć wszys­tkim, że pier­wsza zasa­da korzys­ta­nia z inter­ne­tu to „nie wierz we wszys­tko, co zna­jdziesz w internecie”.

Mam jed­nak z tą kam­panią jeden prob­lem – wyda­je mi się, że ktoś tu stara się leczyć objawy choro­by, a nie jej przy­czynę. Bo powiedzmy sobie szcz­erze: czy nie jest tak, że wielu ludzi wybiera dok­to­ra Google, bo zaw­iedli się wcześniej na prawdzi­wych lekarzach?

Głupie Dyrdymalenie, Szybki Wpis, Wpisy Archiwalne - Blogspot:

Gdzie się podziali prawdziwi faceci?

W poszukiwaniu ideału

Walen­tyn­ki. A ja jestem sama. Znowu! I zas­tanaw­iam się, czemu tak się, do dias­ka, dzieje? W końcu nie jestem ani brzy­d­ka, ani głu­pia. Do ideału co praw­da sporo mi braku­je, ale jed­nocześnie daleko mi do oso­by, która odstrasza­ła­by płeć prze­ci­wną.

A jed­nak – jestem sin­glem.

I tak sobie ter­az, w tym walen­tynkowym nas­tro­ju myślę, że może to nie do koń­ca moja wina? Może to z wami, fac­eta­mi, jest po pros­tu coś nie tak?