Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: zima

Głupie Dyrdymalenie, Szybki Wpis:

Pocze­kaj do wio­sny!

Zrób sobie „niedźwiedzią” przysługę

Ame­ry­kań­scy naukow­cy odkry­li*, że podob­nie jak niedź­wie­dzie, mamy w swo­im DNA zako­do­wa­ne, iż powin­ni­śmy hiber­no­wać przez zimę. Oczy­wi­ście u nas ten frag­ment DNA dzia­ła tak, jak geny odpo­wie­dzial­ne za mer­da­nie ogo­nem i strzy­że­nie usza­mi, czy­li pra­wie wca­le. Pra­wie robi jed­nak róż­ni­cę i war­to o DNA, któ­re dzie­li­my z niedź­wie­dzia­mi, pamię­tać. Zwłasz­cza teraz, na począt­ku roku. Dla­cze­go? Zaraz wam to wyja­śnię!


* Czy­taj: czy­ta­łam gdzieś, kie­dyś arty­kuł na ten temat, ale ponie­waż teraz nie potra­fię go zna­leźć, zwa­lę winę na ame­ry­kań­skich naukow­ców.