Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: Toma­szów Mazo­wiec­ki

Wspominki z Wycieczek:

Po pła­skiej zie­mi

Tomaszów Mazowiecki i okolice

Waka­cje w Tatrach, nad morzem lub jezio­rem – brzmi stan­dar­do­wo. Ale waka­cje w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim? Gdzie w ogó­le leży to mia­sto? Czy moż­na tam zoba­czyć coś cie­ka­we­go lub przy­naj­mniej miło spę­dzić czas? I przede wszyst­kim – czy w takim miej­scu czło­wiek nie zanu­dzi się na śmierć?

Jak mogłam się prze­ko­nać tego lata, Toma­szów Mazo­wiec­ki i jego oko­li­ce, choć nie znaj­du­ją się na żad­nej tury­stycz­nej liście must see, są miej­scem, któ­re war­to zoba­czyć. I do któ­re­go chce się wró­cić.