Dyrdymały

Dyrdymały

nie do końca poważne przemyślenia na różne tematy

Wpisy z tagiem: sztuczna inteligencja

Głupie Dyrdymalenie, Techno-Bełkot:

Gdybym miała androida

Czyli jak zmieniłoby się moje życie, gdyby pojawił się w nim humanoidalny robot

W wakac­je oglą­dałam Humans – ser­i­al pokazu­ją­cy świat, w którym ludziom służą ludziopodob­ne robo­ty. I jak to w pro­dukc­jach tego typu bywa, Humans pełne było rozważań doty­czą­cych tego, czy maszy­na może stać się człowiekiem. Ser­i­al wyróż­ni­ał się jed­nak od innych, podob­nych mu pro­dukcji pod jed­nym wzglę­dem: akc­ja nie dzi­ała się w odległej, futu­rysty­cznej przyszłoś­ci, tylko obec­nie. A to spraw­iło, że pod­czas oglą­da­nia co chwilę zas­tanaw­iałam się nad tym, jak ja bym się zachowywała, gdy­bym miała w domu humanoidal­nego androi­da.

I tak, dobrze zgadliś­cie. Ten wpis będzie zaw­ier­ał właśnie te rozważa­nia. Przy czym nie będę zas­tanaw­iała się nad tym, czy robot może mieć duszę, ale nad prak­ty­cznym zas­tosowaniem takiej maszyny.